Lean MBA Industries – Ngành Giải trí

Lean MBA Industries – Ngành Giải trí

480.000

Vận hành hiệu quả doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm mang tính giải trí, hoặc phát triển trung tâm cung cấp dịch vụ giải trí và dịch vụ tỏ chức sự kiện

Vận hành hiệu quả doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm mang tính giải trí, hoặc phát triển trung tâm cung cấp dịch vụ giải trí và dịch vụ tỏ chức sự kiện