Lean MBA Executive – Quản trị Truyền thông

Lean MBA Executive – Quản trị Truyền thông

480.000

Vận dụng quản trị truyền thông phù hợp với nguồn lực và giải pháp của doanh nghiệp theo từng giai đoạn, đảm bảo tính dễ hiểu, nhanh chóng và chính xác

Vận dụng quản trị truyền thông phù hợp với nguồn lực và giải pháp của doanh nghiệp theo từng giai đoạn, đảm bảo tính dễ hiểu, nhanh chóng và chính xác