Lean MBA Executive – Quản trị Nhân sự

Lean MBA Executive – Quản trị Nhân sự

480.000

Hiểu nguyên lý quản trị nhân sự, đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực về cả số lượng và chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp

Hiểu nguyên lý quản trị nhân sự, đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực về cả số lượng và chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp