Lean MBA Industries – Ngành Y tế

Lean MBA Industries – Ngành Y tế

480.000

Ứng dụng vào kinh doanh sản phẩm dược, thực phẩm chức năng, hoặc trang thiết bị, vật tư y tế và các trung tâm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Ứng dụng vào kinh doanh sản phẩm dược, thực phẩm chức năng, hoặc trang thiết bị, vật tư y tế và các trung tâm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe