FINANCIAL & HUMAN RESOURCES

NGUỒN NHÂN LỰC VÀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Cách thức để đảm bảo cho doanh nghiệp có đủ nguồn lực về nhân sự và tài chính, tăng trưởng được những nguồn lực này, và từ đó tăng được quy mô của công ty

Bạn sẽ học gì?

Đặc biệt dành cho ai?

Người làm chủ

Người kinh doanh
Chủ doanh nghiệp
Founder của các Startup

Người quản lý

Người quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là Giám đốc Điều hành (CEO), Giám đốc Nhân sự (CHRO), và Giám đốc Tài chính (CFO)

Người trẻ

Những người đang có mong muốn trở thành chủ doanh nghiệp và nhà quản lý doanh nghiệp trong tương lai

Cấu trúc chương trình

TỔNG QUAN VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Mục đích các phòng nguồn lực
Mô tả công việc về nguồn lực
Quy trình phòng nhân sự
Quy trình phòng tài chính

CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ

Chiến lược nguồn nhân sự
Chiến lược tuyển dụng
Chiến lược đào tạo
Chiến lược sử dụng nhân sự

CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH

Hệ thống chiến lược
Chiến lược nguồn vốn
Chiến lược gọi vốn
Chiến lược sử dụng vốn

Outline chi tiết

Course Modules Case Studies Takeaways
Business Analytics
 • Describing and Summarizing Data
 • Sampling and Estimation
 • Hypothesis Testing
 • Single Variable Linear Regression
 • Multiple Regression
 • Amazon
 • Walt Disney Studios
 • Caesars Entertainment
 • Interpret data to inform business decisions
 • Recognize trends, detect outliers, and summarize data sets
 • Analyze relationships between variables
 • Develop and test hypotheses
 • Implement regression analysis and other analytical techniques in Excel
Economics for Managers
 • Customer Demand: Foundations
 • Strategies for Assessing and Increasing Demand
 • Suppliers and Cost
 • Markets
 • Competition and Differentiation
 • Ace Ticket
 • The New York Times
 • Penguin Random House
 • Amgen
 • Bonobos
 • Develop effective pricing strategies
 • Benchmark costs compared to competitors through relative cost analysis
 • Apply conjoint analysis to understand what features customers value most
 • Understand the power of network effects to drive demand
 • Identify sources of competitive advantage through differentiation
Financial Accounting
 • The Accounting Equation
 • Recording Transactions
 • Financial Statements
 • Adjusting Journal Entries
 • The Statement of Cash Flows
 • Analyzing Financial Statements
 • Forecasting and Valuation
 • Cardullo's Gourmet Shoppe
 • Apple Inc.
 • Bikram Yoga Natick
 • Hipzone
 • Green Mountain Coffee Roasters
 • PepsiCo
 • Morgan Stanley
 • American Red Cross
 • Metropolis Healthcare
 • Discover how balance sheets, income statements, and cash flow statements are developed and how each interact
 • Appreciate the role of managerial judgment in choosing accounting estimates and methods
 • Evaluate business performance and potential using financial statements
 • Understand both US GAAP and IFRS accounting standards
 • Prepare and evaluate financial forecasts to make strategic decisions
 • Value a venture, project, or investment opportunity and perform a sensitivity analysis

Những điều bạn sẽ đạt được

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Câu chuyện của học viên

Chơi Video

Thông tin khác

Yêu cầu

Khoá học dành cho mọi đối tượng, không yêu cầu đầu vào

Học phí

1.800.000 VNĐ
Không giới hạn thời gian học

Đăng ký khoá học

NGUỒN NHÂN LỰC VÀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Cách thức để đảm bảo cho doanh nghiệp có đủ nguồn lực về nhân sự và tài chính, tăng trưởng được những nguồn lực này, và từ đó tăng được quy mô của công ty